Pridajte sa k 17,000+ odberateľom - Získajte E-book: Ako hľadať diery na trhu ZADARMO! 🔥

Ako si založiť s.r.o.? Prevedieme vás celým procesom

3.8. 20231107x

Prejdite s nami procesom, ktorý je potrebný, ak sa rozhodnete podnikať ako s.r.o. V našom podrobnom sprievodcovi vám predstavíme postupné kroky, ktoré vám pomôžu rýchlejšie a jednoduchšie založiť si s.r.o., a zodpovieme všetky dôležité otázky, aby vaša registrácia prebehla bez problémov.

Ako si založiť s.r.o.?

Spoločnosť s ručením obmedzeným je jednou z najobľúbenejších a najvyhľadávanejších foriem podnikania. 

Pri založení vlastnej s.r.o. je potrebné zvážiť niekoľko dôležitých faktorov, ktoré ju budú charakterizovať a definovať. 

1) Výber obchodného mena

Podmienkou pri tvorbe obchodného mena je jeho jedinečnosť, pretože v obchodnom registri nemôže existovať viacero spoločností s rovnakým názvom. Ak by sa náhodou obchodné meno zhodovalo s už existujúcou spoločnosťou, nová spoločnosť by nebola zapísaná do registra

2) Určenie sídla spoločnosti

Sídlo spoločnosti je miesto, kde sa vykonáva podnikateľská činnosť. Môže ísť o nebytový alebo bytový priestor, ktorý môže byť rovnaký ako trvalé bydlisko jedného zo spoločníkov alebo konateľa. 

Nie je nevyhnutné, aby spoločnosť vlastnila alebo prenajímala priestor, avšak je potrebný súhlas vlastníka priestoru na jeho zapísanie do obchodného registra ako sídla spoločnosti.

3) Výber predmetov podnikania

Predmety podnikania predstavujú všetky činnosti, ktoré bude vaša spoločnosť vykonávať. V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným nie je obmedzený počet predmetov podnikania. Podľa živnostenského zákona si môžete vybrať medzi tromi kategóriami:

 • remeselnou,
 • viazanou,
 • voľnou živnosťou.

Viac o druhoch živností a tým, ako si správne vybrať, si prečítate v našom článku Ako si založiť živnosť.

ako si založiť s.r.o. na Slovensku

4) Určenie konateľa

Určenie konateľa je dôležitým a povinným krokom, pretože konateľ je štatutárnym orgánom spoločnosti, čo znamená, že ju riadi a má právo konať v jej mene. Konateľ by mal mať potrebné kvalifikácie a odborné znalosti pre výkon tejto funkcie, pretože nesie zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú nesprávnym vykonávaním svojich povinností.

Ak chcete byť v s.r.o. konateľom, musíte splniť tieto podmienky:

 • minimálny dosiahnutý vek 18 rokov,
 • mať spôsobilosť na právne úkony,
 • byť občanom Slovenskej republiky, Európskej únie alebo krajín OECD, prípadne mať prechodný pobyt na Slovensku,
 • mať čistý register trestov,
 • byť bezúhonný.

Čo sa týka spoločníkov, tam sú pravidlá menej prísne:

 • spoločníkom môže byť ktokoľvek na svete,
 • nesmie byť vedený v registri exekúcií,
 • nesmie byť dlžníkom daňového úradu a Sociálnej poisťovne.

5) Základné imanie

Pokiaľ ide o základné imanie, pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným je minimálna výška 5 000 eur

V prípade viacerých spoločníkov zostáva táto suma rovnaká, ale každý jednotlivý spoločník musí vložiť minimálnu výšku vkladu vo výške 750 eur. 

Od roku 2016 však došlo k zmene a už tak nie je nutné vkladať základné imanie vo výške 5 000 eur na bankový účet. Namiesto toho stačí podpísať Vyhlásenie správcu vkladu“, ktoré potvrdzuje, že vklady od spoločníkov boli odovzdané správcovi vkladu v hotovosti.

Koľko trvá založenie s.r.o.?

Proces založenia s.r.o. zvyčajne trvá približne 8 až 10 pracovných dní. Z toho počítajte, že 1 až 3 dni prebieha získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení a 5 až 6 dní rátajte  na zápis do obchodného registra. V prípade pridania remeselnej alebo viazanej živnosti sa doba zdržania na živnostenskom registri môže predĺžiť o ďalšie 2 dni.

Koľko stojí založenie s.r.o.?

Náklady spojené so založením s.r.o. sa líšia v závislosti od toho, či sa rozhodnete vykonať proces sami alebo s pomocou odborníkov:

 • Svojpomocné založenie s.r.o.

Ak sa rozhodnete založiť spoločnosť sami a vybavovať živnostenský úrad elektronicky, očakávajte náklady približne vo výške 150 eur. 

Treba však brať do úvahy, že na tento proces budete potrebovať aj omnoho viac času. Je tiež dôležité mať na pamäti možnosť zamietnutia návrhu a následnú potrebu opravy, čo môže viesť k dodatočnému časovému a finančnému nákladu.

 • Založenie s.r.o. cez sprostredkovateľa

V prípade založenia s.r.o. cez sprostredkovateľa môžu náklady dosiahnuť približne 250 eur. V tejto cene by mal byť zahrnutý kompletný servis vrátane záruky na založenie spoločnosti. Sprostredkovatelia často poskytujú aj bezplatné poradenstvo a prípadné výhody po založení spoločnosti.

Aké dokumenty potrebujete na založenie s.r.o.?

Pri zakladaní s.r.o. budete musieť doložiť o čosi viac dokladov, ako je tomu pri živnosti. Všetko si preto vopred pripravte, aby ste sa vyhli zbytočným zdržaniam v procese vybavovania, kým bude úrad čakať na ďalšie dokumenty.

založenie s.r.o.

Pri zakladaní s.r.o. potrebujete:

 • Zakladateľskú listinu (ak budete v s.r.o. len jedna osoba) alebo spoločenskú zmluvu (pre viac osôb) – obsahuje informácie o názve spoločnosti, sídle, výške základného kapitálu, spoločníkoch a štatutárnom orgáne. Tento dokument musí byť podpísaný všetkými zakladateľmi spoločnosti.
 • Vyhlásenie správcu vkladu – doklad, ktorý potvrdzuje vloženie základného kapitálu do spoločnosti,
 • Súhlas vlastníka nehnuteľnosti –  ak plánujete mať sídlo vašej s.r.o. v nehnuteľnosti, ktorá vám nepatrí (napríklad prenajatá kancelária), je dôležité predložiť Súhlas vlastníka nehnuteľnosti s notársky overeným podpisom. Tento dokument potvrdzuje, že majiteľ nehnuteľnosti súhlasí s použitím jeho nehnuteľnosti ako sídla pre vašu spoločnosť.
 • Podpisový vzor konateľa – na overenie originality podpisov na dokumentoch je nevyhnutný exemplár podpisu konateľa, ktorý sa používa na ich porovnanie. Tento dokument musí byť zároveň overený notárom.
 • Vyhlásenie jediného spoločníka – V prípade, že zakladáte s.r.o. ako jednotlivec, musíte pripraviť Vyhlásenie jediného spoločníka, v ktorom potvrdíte, že nie ste jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach.
 • Súhlas zodpovedného zástupcu – ak máte v rámci vašej podnikateľskej činnosti zahrnuté remeselné alebo viazané živnosti, potrebujete aj Súhlas zodpovedného zástupcu s jeho vymenovaním do funkcie.

Ako si založiť s.r.o.: Krok po kroku

Na odovzdanie návrhu na zápis do obchodného registra sa od októbra 2020 používa výlučne elektronický spôsob prostredníctvom portálu verejnej správy www.slovensko.sk.

Pre elektronické podanie budete potrebovať nasledujúce vybavenie:

 • občiansky preukaz s čipom,
 • elektronický podpis,
 • čítačku čipových kariet, vďaka ktorej môžete použiť občiansky preukaz s čipom.

Ak už máte pripravené všetky potrebné dokumenty, na založenie s.r.o. budete musieť absolvovať tento postup:

 1. Najskôr musíte ohlásiť živnosti na miestnom príslušnom Okresnom úrade na tzv. Jednotnom kontaktnom mieste (JKM). Ohlásenie živnosti je možné uskutočniť nielen osobne, ale aj elektronicky cez portál www.slovensko.sk. Živnostenský úrad by vám mal vydať osvedčenie o živnostenskom oprávnení do 3 pracovných dní od dátumu, kedy mu boli doručené dokumenty k živnosti a výpisy z registra trestov.

Bližší návod, ako môžete ohlásiť živnosti si môžete prečítať v našom článku Ako si založiť živnosť.

 1. Následne vyplňte formulár – návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra. Tento dokument nájdete na webe Ministerstva spravodlivosti SR.
 2. K návrhu priložte ďalšie potrebné dokumenty vo forme elektronických súborov a podpíšte ich zaručeným elektronickým podpisom a odošlite príslušnému registrovému súdu (okresnému súdu v sídle kraja, kde sa spoločnosť nachádza).
 3. Na záver uhraďte súdny poplatok vo výške 150 eur.
ako založiť s.r.o.

Ak ste správne vyplnili všetky údaje v návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným a splnili všetky zákonné podmienky, registrový súd by mal vašu spoločnosť zapísať do obchodného registra do dvoch pracovných dní. Je však možné, že súd si túto lehotu predĺži.

S.r.o. vzniká dňom zápisu. Následne vám bude zaslané potvrdenie o zápise a výpis z obchodného registra.

Nezabudnite na registráciu na daňovom úrade

Po úspešnom založení a ohlásení živnosti je potrebné venovať sa aj registrácii s.r.o. na príslušnom daňovom úrade (v prípade, ak ste nezahrnuli údaje pre daňovú registráciu do ohlásenia živnosti). Tento krok je nevyhnutný a musí byť vykonaný pre každý druh dane samostatne.

Je potrebné zaregistrovať úspešne založenú spoločnosť na príslušnom daňovom úrade do 30 dní od vzniku spoločnosti a to v súlade s jej sídlom. Po podaní registračnej žiadosti má daňový úrad 30 dní na vykonanie registrácie a bezplatné vydanie osvedčenia o registrácii a pridelenie daňového identifikačného čísla (DIČ) pre vašu s.r.o.

Ďalšie kroky, ako si založiť s.r.o.

Okrem samotného založenia s.r.o. existuje niekoľko ďalších úkonov, ktoré úzko súvisia s týmto procesom. Medzi ne patria:

 • Aktivácia elektronickej schránky

Od júla 2017 je každá s.r.o. ako právnická osoba povinná mať aktivovanú elektronickú schránku (tzv. e-schránku), cez ktorú komunikuje so štátnymi úradmi. U novozaložených s.r.o. sa e-schránka automaticky aktivuje desať dní po zápise do obchodného registra (konateľ ju môže aktivovať aj skôr).

 • Označenie sídla

Podľa zákona je povinné označiť sídlo s.r.o. s použitím jej obchodného mena (napr. na poštovej schránke).

 • Založenie podnikateľského účtu

Je nevyhnutné zriadiť bankový účet pre s.r.o., na ktorom bude zaznamenávaná jej finančná činnosť.

 • Zabezpečenie účtovníctva

Spoločnosť musí rozhodnúť, či bude viesť účtovníctvo samostatne alebo ho zverí do starostlivosti inej osoby, napríklad externého účtovníka.

Zhrnutie

Veríme, že vďaka tomuto článku bude pre vás otvorenie s.r.o. omnoho jednoduchšie a že tento proces zvládnete bez väčších komplikácií. 

Neodkladajte váš podnikateľský nápad kvôli povinným administratívnym úkonom, ktoré vás čakajú. Pretvorte svoje jedinečné myšlienky na realitu a tešte sa z budúcich úspechov. 

A ak ste zatiaľ ten pravý podnikateľský nápad neobjavili, nezúfajte. Naštartuj to! má pripravenú rozsiahlu databázu skvelých nápadov na podnikanie. Vyberte si taký, ktorý bude inovatívny, potenciálny a presne zapadne do vašej podnikateľskej vízie. Nech vám táto cesta prináša naplnenie, radosť a úspech vo vašom podnikaní!